Archive for January 21, 2014

ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATHTHAB

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melihat kembali sejarah bagaimanakah para pemimpin dahulu yang benar-benar berjuang demi negara dan agamaseperti halnya Khulafaurrosyidin yang diangkat menjadi pemimpin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.
Dalam hal ini yang akan penulis bahas adalah kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab. Beliau bersifat keras, tegas dan mempunyai pendirian yang teguh serta berjuang memajukan agama dan negara. Beliau adalah orang yang cocok dijadikan sebagai contoh atau suritauladan karena sesuai dengan masa kita sekarang yang pemerintahannya identik dengan terjadinya pemujaan kekuatan atau kekuasaan. Yang pada kenyataannya tidak memakmurkan rakyat, tapi malah rakyat merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Sehingga kita dapat mengambil manfaat dari ciri-ciri khas, ilmu, akhlak dan kepemimpinan yang baik dari khalifah Umar Bin Khattab, selain untuk kepentingan akademik.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Sipakah khalifah Umar bin Khattab?
2. Bagaimanakah karakter khalifah Umar bin Khattab?
3. Bagaimanakah proses pengangkatan Umar sebagai khalifah?
4. Seperti apakah kebijakan pemerintahan khalifah Umar bin Khattab?
5. Apa sajakah jasa-jasa dari khalifah Umar bin Khattab?

1.3 Tujuan
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui:
1. Biografi khalifah Umar bin Khattab.
2. Karakter khalifah Umar bin Khattab.
3. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah.
4. Kebijakan pemerintah khalifah Umar bin Khattab.
5. Jasa-jasa khalifah Umar bin Khattab.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8